ALGEMENE VOORWAARDEN:

Art. 01: De overeenkomst is slechts geldig na ondertekening door beide partijen.

Art.02:   De ondergetekenden verklaren meerderjarig te zijn, en gerechtigd de door hen vertegenwoordigde organisatie in rechte te vertegenwoordigen en te binden.

Art. 03: Ten laatste 14 dagen voor de datum van de levering moeten beide ondergetekenden in het bezit zijn van een geldig contract.

Art. 04: Een contract dat niet binnen de 7 dagen wordt teruggestuurd, wordt als nietig beschouwd.

Art. 05: Brands In Motion BVBA verplicht er zich toe de contractueel beschreven goederen te leveren, maar in geval van overmacht door ziekte, ongeval of elke andere onoverkomelijke reden, zal geen klacht of schadevergoeding worden overgemaakt door de inrichter.

Art. 06: Wanneer overmacht niet de reden is van het niet nakomen van een overeenkomst door Brands In Motion BVBA, zal deze aan de inrichter een schadevergoeding uitbetalen, gelijk aan de annulatiekosten zoals vermeld op dit contract, binnen de 7 kalenderdagen, volgend op de datum van het contract.

Art. 07: Art. 05 en 06 zijn eveneens van toepassing voor de inrichter t.o.v. Brands In Motion BVBA.

Art. 08: Nalatigheid en ongunstige weersfactoren kunnen nooit ingeroepen worden als overmacht.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN:

Art. 01 : De inrichter voorziet (behalve indien het duidelijk op dit contract beschreven is) vanaf de levering toezicht op de geleverde materialen . Deze moet meerderjarig zijn en de huurder in rechte vertegenwoordigen.

Art. 02 : Het gehuurde materiaal is in goede staat, en de huurder is steeds volledig verantwoordelijk voor schade die wordt vastgesteld door een vertegenwoordiger van Brands In Motion BVBA na de huurperiode. Door ondertekening van de afleveringsbon verklaart de huurder zich akkoord 100 % verantwoordelijk te zijn.

Art. 03 : Het is verboden de gehuurde materialen voor andere doeleinden te gebruiken dan diegene waarvoor ze initieel bedoeld zijn. Het is ten strengste verboden de materialen zonder schriftelijke toestemming van Brands In Motion, verder uit te lenen of te verplaatsen naar een andere locatie dan de plaats van levering. 

Art. 04 : Bij vaststelling van een overtreding tegen art. 03 is Brands In Motion BVBA gerechtigd onmiddellijk het contract te verbreken, zonder verhaal van de inrichter!

Art. 05 : Bij storm en ongunstige weersomstandigheden moet de huurder de nodige maatregelen treffen om het materiaal te beschermen. Een gehuurd toestel kan op dat ogenblik bet worden binnen geplaatst of extra worden vastgelegd

Art. 06 : De inrichter is verplicht om bij de levering en/of ophaling een vlotte doorgang en plaatsing te voorzien.

               Indien niet, of indien er een andere oorzaak is waarom gehuurd materiaal niet direct kan geleverd of opgehaald worden,  zal dit altijd een extra facturatie voor wacht- en of werktijden veroorzaken van € 45,00 ex btw per persoon en per aangevat uur. 

Art. 07 : Wanneer het gehuurde materiaal op verschillende plaatsen dient te worden geplaatst zal dit altijd een meerprijs inhouden.  Is het inbegrepen in het verhuurcontract, dan zal dit duidelijk en schriftelijk zijn aangestipt.

 

Art. 08 : Brands In Motion BVBA mag steeds het verhuurde materiaal vervangen door gelijkwaardig. Dit zou kunnen gebeuren wanneer bij onvoorziene herstellingen, of laattijdige terugkeer van een vorig contract het gehuurd materiaal plotseling onbeschikbaar is. Brands In Motion BVBA zal in dat geval handelen naar best vermogen.